in

Açıklamalı Sorular 59

1) Korkulukların tümü herhangi biryönden gelebilecek en az kaç kilogramlık bir yüke dayanabilmelidir?

A) 50     B) 125   C) 150   D) 200

Açıklama:
Cevap: B

2) Yol, demiryolu, köprü inşaatı gibi açık havada ve meskûn yerlerden uzakta yapılan işlerde çalışanlara sağlanacak baraka ve çadırlara ilişkin aşağıda belirtilenlerden hangisi yanlıştır?

A)Baraka ve çadırlar, sağlık şartları ve dış etkilerden korunma bakımından yeterli nitelikte olacaktır.
B)Baraka ve çadırlarda mangal, maltız ve benzeri açık ateşler yasaktır.
C)Baraka ve çadırlarda işveren, karyola, ranza ve benzerlerini sağlamak zorundadır. Bunların bulunmadığı
durumlarda işçiler yere yatak sermek suretiyle yatabilir.
D)Baraka ve çadırlarda, işçilerin gerekli şekilde örtünmeleri için, yeteri kadar battaniye, işverence verilir.

Açıklama:
Cevap: C

3) Kazı çalışmalarında göçük tehlikesine karşı hangi korunma sistemi kazı içine kurulur?

A) Güvenlik ağı       B) Korkuluk        C) Mesnet       D) İksa

4) Dinamit veya diğer patlayıcı maddelerin kullanıldığı hallerde alınacak önlemlere ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)100 metre uzaklıktaki çevrede kavlak muayenesi yapılmalıdır.
B)Patlatmadan sonra en az on dakika geçmeden patlatma yapılan yere girilmesi yasaktır.
C)Patlatmadan sonra patlatma yapılan yere yetkili eleman tarafından sakınca olmadığı belirlendikten sonra girilmelidir.
D)Patlatma ilgili hususlaryapı iş defterine yazılmalıdır.

Açıklama: Yapı İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü’nün 35. maddesine göre; dinamit veya diğer patlayıcı maddelerin kullanıldığı hallerde 100 metre uzaklıktaki çevrede kavlak muayenesi yapılacaktır. Bu maddelerin kullanılmasından sonra en az bir saat geçmeden ve yetkili eleman tarafından sakınca olmadığı saptanmadan kuyu, tünel, galeri ve benzeri yerlere girilmesi yasaktır. Bu hususlaryapı iş defterine yazılır.
Cevap: B

5) Ahşap iskelelerin sökülmesine ilişkin aşağıda belirtilenlerden hangisi doğrudur?

A) Sökülmesine en alt kısımdan başlanacaktır.
B) Bina bağlantıları kalasların alınmasından sonra ve aşağıdan yukarıya sırayla sökülecektir.
C) Sökülmüş olan malzeme doğrudan yere atılacaktır.
D) Söküm başlamadan önce herhangi bir sebeple, iskelenin takviye veya çaprazlarından hiçbir eleman
alınamaz.

Açıklama:
Cevap: D

6) Yıkım işlerinde alınacakgüvenliktedbirlerine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Yıkımdan önce yapının içindeki ve etrafındaki havagazı, su ve elektrik bağlantıları kesilecektir.
B)Altında veya etrafında bulunan işçilerin güvenliği sağlanmadıkça yıkılacak kısmın duvar ve döşemeleri
kitle halinde yıkılamaz
C)Yıkılacak kısımlar, yıkılmadan önce ve yıkım sırasında bol su ile sık sık ıslatılacak ve toz kalkmaması için
gerekli tedbirler alınacaktır
D)Yıkım sırasında çıkan taş, tuğla, demir ve moloz gibi artıklar kat döşemelerinde yığılacaktır

Açıklama:
Cevap: D

7) Aşağıdaki yıkım işlerinde alınacak güvenliktedbirlerinden hangisi yanlıştır?

A)Duvarın döşemeye oturduğu kısımlarda veya herhangi bir yüksekliğinde şerit gibi oyuk açarak ve sonra
duvarı üstten iple çekerek ve ittirmek suretiyle yıkım yapılacaktır.
B)Yıkılacak kısmın etrafında, en az yapı yüksekliğinin iki katına eşit güvenlik alanı bırakılacak ve bu alan
korkulukla çevrilecektir.
C)Binadaki merdivenler ve bunların dayanakları en sonra yıkılacaktır.
D)Camlı                kapı, pencere ve ayna gibi kırıldıklarında tehlikeli olabilecek kısımlar, yıkıma başlamadan önce
sökülüp uygun yerlere taşınacaklardır

Açıklama:
Cevap: A

8) Aşağıdaki işlerden hangisi Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği kapsamındadır?

A)Yol yapım işleri
B)Madenlerin yeraltı veya yerüstünden çıkarılması
C)Madenlerin sondaj kuyuları açılarak çıkarılması
D)Arama amacıyla sondaj yapılması

Açıklama:
Cevap: A

9) İşveren tarafından görevlendirilen ve işverenin adına projenin hazırlanmasından, uygulanmasından ve uygulamanın kontrolünden sorumlu gerçek veya tüzel kişiye ne denir?

A) Proje sorumlusu
B) Uygulama koordinatörü
C) Hazırlık koordinatörü
D) Teknik emniyet şefi

Açıklama: Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği’nin 4. maddesine göre; proje sorumlusu, işveren tarafından görevlendirilen ve işveren adına projenin hazırlanmasından, uygulanmasından ve uygulamanın kontrolünden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi tanımlar.
Cevap: A

10) Aşağıdakilerden hangisinde işveren veya proje sorumlusu yapı işine başlamadan önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili bölge müdürlüğüne bildirim vermekle yükümlüdür?

A)Tüm yapı işlerinde
B)İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektiriyorsa
C)Yapı işi 10 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 20’den fazla işçi çalışacaksa
D)Yapı işi 20 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 10’dan fazla işçi çalışacaksa

Açıklama: Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği’nin 5. maddesine göre; işveren veya proje sorumlusu aşağıda belirtilen durumlarda, yapı işine başlamadan gerekli bilgileri içeren bildirimi Bakanlığın ilgili bölge müdürlüğüne vermekle yükümlüdür;
Yapı işi 30 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 20’den fazla işçi çalışacaksa
İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektiriyorsa
Bu bildirimde belirtilen bilgilerin yer aldığı levha, açıkça görünecek şekilde yapı alanının uygun bir yerine konulacaktır. Gerektiğinde bu bilgiler güncelleştirilecektir.
Cevap: B

11) Aşağıdakilerden hangisinde işveren veya proje sorumlusu yapı işine başlamadan önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ilgili bölge müdürlüğüne bildirim vermekle yükümlü değildir?

A)Yapı işi 30 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 20’den fazla işçi çalışacaksa
B)Yapı işi 60 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 10’dan fazla işçi çalışacaksa
C)İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektiriyorsa
D) İşin büyüklüğü 750 yevmiyeden fazla çalışma gerektiriyorsa

Açıklama:
Cevap: B

12) Sağlık ve güvenlik koordinatörleri projenin hazırlanması aşamasında; yapı alanında yürütülen
faaliyetleri dikkate alarak, uygulanacak kuralları belirleyen bir……..hazırlayacak veya hazırlanmasını sağlayacaktır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?

A) Sağlık ve güvenlik planı
B) İşyeri güvenlik planı
C) İş güvenliği planı
D) Yüksekte çalışma planı

Açıklama: Yapı işlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği’nin 7. maddesine göre; yapı alanında yürütülen faaliyetleri dikkate alarak, uygulanacak kuralları belirleyen bir sağlık ve güvenlik planı hazırlayacak veya hazırlanmasını sağlayacaktır.
Cevap: A

13) Aşağıda belirtilen işlerden hangilerinde hazırlanan sağlık ve güvenlik planında bu işlerle ilgili özel önlemlere yer verilecektir?

I-Yüksek gerilim hattı yakınında yapılan işler
II-Patlayıcı madde kullanımını gerektiren işler.
III-Basınçlı keson içerisinde yapılan işler
IV-Ağır prefabrike elemanların montaj ve söküm işleri

A) I,II     B) III, IV                     C) I, II, IV       D)I,II,III,IV

Açıklama: Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği’nin 7. maddesine göre; yapı alanında aşağıdaki listede belirtilen risklerin bulunduğu işler yapılıyorsa, bu işlerle ilgili özel önlemler planda yer alacaktır.
Özellikle yapılan işin ve işlemlerin niteliği veya işyeri alanının çevresel özelliklerinden dolayı, işçilerin toprak altında kalma, bataklıkta batma veya yüksekten düşme gibi risklerin fazla olduğu işler
Yasal olarak sağlık gözetimi gerektiren veya kimyasal ve biyolojik özelliklerinden dolayı işçilerin sağlık ve güvenlikleri için risk oluşturan maddelerle yapılan işler
Yürürlükteki mevzuat uyarınca, denetimli ve gözetimli alanlar belirlenmesini gerektiren iyonlaştırıcı radyasyonla çalışılan işler
Yüksek gerilim hatları yakınındaki işler
Boğulma riski bulunan işler
Kuyu, yeraltı kazıları ve tünel işleri
Hava beslemeli sistem kullanan dalgıçların yaptığı işler
Basınçlı keson içinde yapılan işler
Patlayıcı madde kullanımını gerektiren işler
Ağır prefabrike elemanların montaj ve söküm işleri
Cevap: D

14) İzin verilen kişilerden başkasının yapı alanına girmesini önlemek üzere gerekli düzenlemeleri yapmak aşağıdakilerden hangisinin asıl görevidir?

A) Proje sorumlusu
B) Hazırlık koordinatörü
C) Şantiye şefi
D) Sağlık ve güvenlik koordinatörü

Açıklama: Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği’nin 8. maddesine göre; sağlık ve güvenlik koordinatörleri proje uygulama aşamasında, izin verilen kişilerden başkasının yapı alanına girmesini önlemek üzere gerekli düzenlemeleri yapacaktır.
Cevap: D

15) Aşağıdakilerden hangisi işverenlerin yapı işlerindeki genel yükümlülüklerinden değildir?

A)Yapı   işyerinde güvenli bir şekilde çalışılmasını sağlamak üzere gerekli kontrollerin yapılmasını koordine
etmek
B)Yapı alanının düzenli tutulması ve yeterli temizlikte olmasını sağlamak
C)Malzemelerin kullanım ve taşıma şartlarını düzenlenmek
D)Atık ve artıkların depolanması, atılması veya uzaklaştırılmasını sağlamak

Açıklama: Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği’nin 8. maddesine göre; sağlık ve güvenlik koordinatörü yapı işyerinde güvenli bir şekilde çalışılmasını sağlamak üzere gerekli kontrollerin yapılmasını koordine edecektir.
Cevap: A

16) Aşağıdakilerden hangisi yapı alanındaki çalışmalarda özel risklere karşı alınacak önlemlerden biri değildir?

A) İşçilere ara öğünlerle beslenme takviyesi yapılacaktır
B) Zehirli veya zararlı madde bulunması muhtemel veya oksijen düzeyi yetersiz veya parlayıcı olabilecek
ortamlarda kapalı ortam havası kontrol edilecek ve gerekli önlemler alınacaktır.
C) İşçilerin zararlı düzeyde gürültüye veya gaz, buhar, toz gibi zararlı dış etkenlere maruz kalmaları
önlenecektir.
D) İşçiler, sınırlı hava hacmine sahip yüksek riskli ortamlarda çalıştırılmayacaktır.

Açıklama: Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği’nin Ek-IV’üne göre; yapı alanındaki çalışmalarda özel risklere karşı alınacak önlemler şunlardır:
İşçilerin zararlı düzeyde gürültüye veya gaz, buhar, toz gibi zararlı dış etkenlere maruz kalmaları önlenecektir.
Zehirli veya zararlı madde bulunması muhtemel veya oksijen düzeyi yetersiz veya parlayıcı olabilecek bir ortama girmek zorunda kalan işçilerin, herhangi bir tehlikeye maruz kalmalarını önlemek üzere kapalı
ortam havası kontrol edilecek ve gerekli önlemler alınacaktır.
İşçiler, sınırlı hava hacmine sahip yüksek riskli ortamlarda çalıştırılmayacaktır. Zorunlu hallerde, en azından bu işçiler dışarıdan sürekli izlenecek, gerekli yardımın derhal yapılması için hertürlü önlem alınacaktır.
Cevap: A

17) Yapı alanındaki çalışma yerlerinin, barakaların ve yolların aydınlatılmasında kullanılacak olan suni ışığın rengi nasıl olmalıdır?

A)Sinyallerin ve işaretlerin algılanmasını engellememeli
B)Sarımtırak renkte olmalı
C)Güçlü beyaz renkte olmalı
D)Gün ışığına yakın parlak renkte olmalı

Açıklama: Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği’nin Ek-IV’üne göre; çalışma yerleri, barakalar ve yollar mümkün olduğu ölçüde doğal olarak aydınlatılacak, gece çalışmalarında veya gün ışığının yetersiz olduğu durumlarda uygun ve yeterli suni aydınlatma sağlanacak, gerekli hallerde darbeye karşı korunmalı taşınabilir aydınlatma araçları kullanılacaktır. Suni ışığın rengi, sinyallerin ve işaretlerin algılanmasını engellemeyecektir.
Cevap: A

18) Kapalı yapı alanlarındaki acil çıkış kapıları için aşağıda belirtilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

A)İçe doğru açılmalıdır.
B)Acil durumlarda hemen ve kolayca açabilecek şekilde olmalıdır.
C)Kilitli ve bağlı bulundurulmamalıdır.
D)Raylı veya döner kapı olmamalıdır.

Açıklama: Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği’nin Ek-IV Bölüm l’ine göre; kapalı alanlardaki çalışma yerleri için acil çıkış kapıları şu özelliklerde olacaktır:
Acil çıkış kapıları dışarı doğru açılacaktır.
Acil çıkış kapıları; acil durumlarda çalışanların hemen ve kolayca açabilecekleri şekilde olacaktır.
Bu kapılar kilitli ve bağlı bulundurulmayacaktır.
Acil çıkış kapısı olarak raylı veya döner kapılar kullanılmayacaktır.
Cevap: A

19) Açık yapı alanlarında alçak veya yüksek seviyedeki hareketli veya sabit çalışma yerlerinin sağlamlık ve dayanıklılığı için aşağıda belirtilenlerden hangisi göz önüne alınmaz?

A) Çalışan işçi sayısı
B) Maruz kalabileceği dış etkiler
C) Üzerlerinde bulunabilecek maksimum ağırlık ve bu ağırlığın dağılımı
D) Alçak ve yüksek yer işaretleri

Açıklama: Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği’nin Ek-IV Bölüm ll’sine göre; açık alanlardaki çalışma yerlerinde alçak veya yüksek seviyede olan hareketli veya sabit çalışma yerleri;

çalışan işçi sayısı,üzerlerinde bulunabilecek maksimum ağırlık ve bu ağırlığın dağılımı, maruz kalabileceği dış etkiler göz önüne alınarak yeterli sağlamlık ve dayanıklılıkta olacaktır.
Bu çalışma yerlerinin taşıyıcı sistemleri ve diğer kısımları yapısı gereği yeterli sağlamlıkta değilse, çalışma yerinin tamamının veya bir kısmının zamansız veya kendiliğinden hareketini önlemek için, bunların dayanıklılığı uygun ve güvenilir sabitleme metotlarıyla sağlanacaktır.
Cevap: D

20) İnşaat işlerinde yüksekten düşmeyi önlemek için yapılacak korkuluklarda en az bir tırabzan, orta seviyesinde bir ara korkuluk ve………bulunacaktır.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Tabanında eteklik
B) Bunları bağlayan çaprazlar
C) Aralarında yeterli genişlik
D) Aralarında yeterli yükseklik

Açıklama: Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği’nin Ek-IV Bölüm ll’sine göre; yüksekten düşmeler, özellikle yeterli yükseklikte sağlam korkuluklarla veya aynı korumayı sağlayabilen başka yollarla önlenecektir. Korkuluklarda en az; bir tırabzan, orta seviyesinde bir ara korkulukve tabanında eteklik bulunacaktır.
Cevap: A

21) Yüksekte yapılan çalışmalarda aşağıdakilerden hangisi toplu koruma önlemlerinden değildir?

A) Korkuluklar
B) Platformlar
C) Güvenlik ağları
D) Vücut tipi emniyet kemerleri

Açıklama: Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği’nin Ek-IV Bölüm ll’sine göre; yüksekte çalışmalar ancak uygun ekipmanlarla veya korkuluklar, platformlar, güvenlik ağları gibi toplu koruma araçları kullanılarak yapılacaktır. İşin doğası gereği toplu koruma önlemlerinin uygulanmasının mümkün olmadığı hallerde, çalışma yerine ulaşılması için uygun araçlar sağlanacak, çalışılan yerde vücut tipi emniyet kemeri veya benzeri güvenlik yöntemleri kullanılacaktır
Cevap: D

22) El merdivenlerin kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Uzatılıp kilitlenebilir ve eklenebilir el merdivenleri, parçalarının birbirinden ayrı hareket etmeleri
önlenecek şekilde kullanılacaktır.
B)El merdivenleri, kullanımı sırasında sağlam şekilde yerleştirilecektir.
C)Mobil el merdivenleri, üzerine çıkılmadan önce hareketleri durdurulacak ve sabitlenecektir.
D)Portatif el merdivenlerinin kullanımı sırasında sabitlenmesine gerek yoktur.

Açıklama: 11.02.2004 tarih ve 25370 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek-ll’sine göre; portatif el merdivenlerinin kullanımı sırasında üst veya alt uçları sabitlenerek veya kaymaz bir malzeme kullanılarak veya aynı korumayı sağlayan diğer düzenlemelerle, ayaklarının kayması önlenecektir.
Cevap: D

23) İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre, el merdivenlerinin kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)El merdivenleri, kullanımı sırasında sağlam bir şekilde yerleştirilecektir.
B)Portatif el merdivenlerinin kullanımı sırasında üst veya alt uçları sabitlenerek veya kaymaz bir malzeme
kullanılarak veya aynı korumayı sağlayan diğer düzenlemelerle, ayaklarının kayması önlenecektir.
C)Platformlara çıkmakta kullanılan el merdivenleri, platformda tutunacak yer bulunmadığı durumlarda, güvenli çıkışı sağlamak için platform seviyesine ulaşacak kadar uzunlukta olacaktır.
D)Mobil el merdivenleri, üzerine çıkılmadan önce hareketleri durdurulacak ve sabitlenecektir

Açıklama: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek-ll’sine göre; platformlara çıkmakta kullanılan el merdivenleri, platformda tutunacak yer bulunmadığı durumlarda, güvenli çıkışı sağlamak için platform seviyesini yeteri kadar aşacak uzunlukta olacaktır.
Cevap: C

24) El merdivenleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Platformlara çıkmakta kullanılan el merdivenleri, platformda tutunacak yer bulunmadığı durumlarda, güvenli çıkışı sağlamak için platform seviyesinin altında olacaktır.
B)Uzatılıp kilitlenebilir ve eklenebilir el merdivenleri, parçalarının birbirinden ayrı hareket etmeleri önlenecek şekilde kullanılacaktır.
C)Asılı   duran el merdivenleri güvenli bir şekilde tutturulacak, ip merdivenler hariç, yerlerinden çıkarılmayacak ve sallanması önlenecektir.
D)Mobil el merdivenleri, üzerine çıkılmadan önce hareketleri durdurulacak ve sabitlenecektir.

Açıklama:
Cevap: A

25) Aşağıdakilerden hangisi el merdivenlerinin kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlardan biri değildir?

A)El merdivenlerinde her zaman işçilerin elleriyle tutunabilecekleri uygun yer ve sağlam destek bulunacaktır.
B)Portatif el merdivenlerinin, basamakları yatay konumda olmalıdır.
C)El merdiveni üzerinde elle yük taşınıyorsa merdivende elle tutacak yer bulunması zorunlu değildir.
D)El merdivenleri, kullanımı sırasında sağlam bir şekilde yerleştirilmelidir.

Açıklama: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’nin Ek-ll’sine göre; el merdivenlerinde her zaman işçilerin elleriyle tutunabilecekleri uygun yer ve sağlam destek bulunacaktır. Özellikle, bir el merdiveni üzerinde elle yük taşınıyorsa bu durum elle tutacak yer bulunması zorunluluğunu ortadan kaldırmaz.
Cevap: C

Ne düşünüyorsunuz?

0 puan
Upvote Downvote

Total votes: 0

Upvotes: 0

Upvotes percentage: 0.000000%

Downvotes: 0

Downvotes percentage: 0.000000%

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Açıklamalı İSG Soruları

Açıklamalı Sorular 58

İSG Çözümlü Sorular

Açıklamalı Sorular 60